صنعت خودروسازی نمایانگر نوآوری و شکوفایی صنعتی و اقتصادی هر کشوری است

هرچه ارتباط بین صنعت و دانشگاه‌های نوآور بیشتر شود مزیت رقابتی این صنایع در بازارهای پرالتهاب و متغیر کنونی بیشتر خواهد شد
در پست های بعدی بیشتر در این باره صحبت میکنیم

_______________________
🌐:Www.hamed-afshari.ir
📩:info@hamed-afshari.ir

@hamedafshari1
@hamedafshari1
______________________
#کسب_و_کار #نوآوری #شرکت #اکوسیستم #سرمایه_گذاری #دانش #آموزشی #سایت #دانشگاه #دانشگاه_آزاد #پردیس #پارک_پردیس