موشک فالکون 9 که توسط شرکت اسپیس اکس طراحی شده تا قبل از موفقیت چندین بار منفجر شد!

«موفقیت آخر راه نیست و شکست هم آخر زندگی نیست. شکست، مشوق شما در جهت ادامه مسیر است.»

واقعا هم همینطور است. اولا هیچوقت با شکست خوردن، دنیا به آخر نرسیده؛ در ثانی هر کس که در کاری استاد است بارها شکست خورده تا به جایگاه کنونی خود دست یافته. اصلا چند بار در زندگیتان شکست خورده‌اید؟ یک بار؟ دو بار؟ یا سه بار؟ چندتا از این شکست‌ها حقیقتا شکست‌های سنگینی بوده‌اند؟

لطفا در کامنت برای ما از تجربه و درس هایی که شکست میتواند داشته باشد و یا خودتان مستقیما با آن مواجه شده اید بگویید