سرانجام رئیس جمهور منتخب مردم برای تشکیل دولت سیزدهم مشخص شد و آیت الله رئیسی با کسب بیشترین آرا، بر صندلی ریاست جمهوری تکیه خواهد زد تا وظیفه سکانداری قوه مجریه در چهار سال آینده را بر عهده بگیرد؛ چهار سال آینده ای که برای اقتصاد و تولید ایران بسیار بااهمیت است


نکته مهم این است که در چهار سال آینده قوه مجریه چه موانعی را باید از سر راه تولید بردارد ،همان‌طور که شعار امسال هم تولید پشتیبانی‌ها مانع زدایی هاست


گزارشی که از پایش محیط کسب‌وکار وزارت صنایع و معادن در زمستان نود و نه منتشر کرده‌است به‌ترتیب
🔽🔽🔽🔽


پنج مؤلفه "غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات"، "بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار" و "دشواری تأمین مالی از بانک ها"، "موانع در فرایند‌های اداری و اخذ مجوز‌های کسب وکار در دستگاه‌های اجرایی" و "فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی"

 به عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها مطرح بوده اند